Regulamin sklepu

1. Postanowienia Ogólne

1.1.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bodyfactor.pl prowadzony jest przez BODY FACTOR SPp. z o.o. KRS 0000810641; NIP 8471624342; REGON 384708342 Adres siedziby: Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska, adres poczty elektronicznej: sklep@bodyfactor.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +(48) 511470 091.

1.2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.

Definicje:

1.4.1.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowym: bodyfactor.pl

1.4.11.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BODY FACTOR SPp. z o.o. KRS 0000810641; NIP 8471624342; REGON 384708342 Adres siedziby: Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska, adres poczty elektronicznej: sklep@bodyfactor.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +(48) 511470 091.1.4.12.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.1.1.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bodyfactor.pl lub też pisemnie na adres: Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie

2.1.2.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków: – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”. Korzystanie z Newslettera następuje również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bodyfactor.pl lub też pisemnie na adres:

BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

2.2.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.

pisemnie na adres: BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

2.4.3.

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bodyfactor.pl;

2.4.4.

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

4. Sposoby i termin płatności za produkt

4.1.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach przelewy24.pl

4.1.4.1.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24

4.1.4.1.1.

Właściciel serwisu Przelewy24: PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

4.2.

Termin płatności:

4.2.1.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszt Sposoby i termin dostawy produktu

5.1.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3.

Sprzedawca może udostępni

Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (w tym przesyłka paczkomatowa).

5.4.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu

lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.1.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Reklamacja produktu

6.1.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.

pisemnie na adres: BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

6.3.2.

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bodyfactor.pl;

6.4.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej  801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.

pisemnie na adres: BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

8.1.2.

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bodyfactor.pl;

8.2.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: BODY FACTOR Sp. z o.o Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

.

8.7.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1.

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

10. Postanowienia końcowe

10.1

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2

Zmiana Regulaminu:

10.2.1

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.Wzór formularza odstąpienia od umowy ( załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

11.1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

BODY FACTOR Sp. z o.o. Wspólna 11 / 9, 19-420 Kowale Oleckie, Polska,

bodyfactor.pl

sklep@bodyfactor.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
0

Szybki kontakt

Jesteśmy dla Was cały czas!

Suplement diety "BODY FACTOR COLLAGEN"

Składniki: kolagen rybi, żelatyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) standaryzowany na 1% krzemionki, koenzym Q10, kwas hialuronowy, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), cynk (glukonian cynku), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z części naziemnych bambusa zwyczajnego (Bambusa vulgaris Schrad.) standaryzowany na 70% krzemionki, witamina A (octan retinylu), barwnik (dwutlenek tytanu), barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), barwnik (błękit patentowy V).

Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą. Ostrzeżenia: Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować suplementu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Wyprodukowano dla BODY FACTOR Sp. z o.o.

Ekstrakt z pokrzywy standaryzowany na 1% krzemionki

Zawiera w swoim składzie dużą ilość witamin (A,K,B2,B5, C) oraz składników mineralnych (fosfor, magnez, potas, żelazo, wapń, mangan, krzem, cynk).

Pokrzywa wspiera procesy trawienne, działanie układu odpornościowego, funkcjonowanie układu moczowego, zmniejsza potliwość, korzystnie wpływa na procesy przemiany materii, oczyszcza organizm z toksyn. Ponadto pokrzywa zwyczajna wspomaga funkcje wydzielnicze nerek, przyczynia się do zachowania elastyczności stawów, mięśni i ścięgien, a także wspiera witalność organizmu.

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu, który jest składnikiem chrząstek stawowych, odpowiada za elastyczność stawów.

Ponadto witamina C jest niezbędna do formowania i wydzielania osseiny – składnika budulcowego kości. W związku z tym jej niedobór oznacza zbyt małą ilość komórek budulcowych kości lub odwapnienie kości.

Koenzym Q10 (ubichinon)

Odgrywa niezwykle ważną rolę w produkcji energii w naszym ciele, jest bowiem kluczowym składnikiem mitochondriów komórkowych, gdzie przyczynia się do metabolizmu tłuszczów, węglowodanów oraz utrzymania elastyczności błony komórkowej.

Jest również wykorzystywany w kilku procesach enzymatycznych, gdzie jest zaangażowany w tworzenie ATP i przenoszenie energii między mitochondriami a komórkami.


W skrócie – Twój organizm nie mógłby funkcjonować bez koenzymu Q10.

Witamina A (octan retinylu)

Zaliczana jest do witamin młodości, jej działanie zmniejsza zmiany pojawiające się wraz z procesem starzenia. 

Jest niezbędna do prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry. Retinol wpływa na strukturę i spoistość naskórka, nawilżenie skóry, ukrwienie i koloryt skóry, redukuje zrogowaciałą warstwę naskórka, wygładza i spłyca zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia posłoneczne, wspiera walkę z trądzikiem, zwęża pory skóry, pogrubia naskórek, wpływa na produkcję kwasu hialuronowego.

Ekstrakt z bambusa standaryzowany na 70% krzemionki

Bambus jest doskonałym źródłem naturalnego krzemu. Jego zawartość w bambusie jest niezwykle wysoka, wynosi średnio 70%. 

Krzemionka, jest najczęściej spotykanym związkiem krzemu i jest niezbędnym minerałem, który pozwala zachować zdrową skórę, włosy, paznokcie i kości. 

Ekstrakt z bambusa wpływa na syntezę kolagenu przez co wspiera zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się skóry oraz wzrost grubych i mocnych włosów. O odpowiedni poziom tego pierwiastka powinny zadbać szczególnie osoby starsze, ale również osoby mające problem z pękającymi paznokciami, wypadającymi włosami.  

Witamina E (octan DL-alfa tokoferylu)

To naturalna postać witaminy E o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, która wyróżnia się na tle pozostałych związków wysokim przyswajaniem i zdolnością magazynowania jej przez organizm człowieka. Witamina E neutralizuje wolne rodniki w środowisku hydrofobowym.

Uczestniczy w regulacji aktywności kinazy białkowej C, enzymu biorącego udział w przekazywaniu sygnałów w obrębie komórek. Reguluje aktywność biologiczną wyspecjalizowanych komórek układu immunologicznego oraz uczestniczy w hamowaniu agregacji płytek krwi.

Kwas hialuronowy

Posiada zdolność wiązania dużych ilości wody. 1 g kwasu hialuronowego może związać nawet 6 litrów wody! To właśnie dzięki temu skóra jest cały czas odpowiednio nawilżona, a wszystkie układy, w tym układ stawowy, działają prawidłowo. Wspiera tworzenie włókien kolagenowych, które odpowiadają za jędrność i sprężystość skóry.

Jest składnikiem mazi stawowej, zatem wpływa na prawidłową ruchomość stawu i sprężystość chrząstki stawowej. Współtworzy film łzowy i jest jednym z elementów odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie ciałka szklistego oka. Stosowany na skórę chroni ją przed niekorzystnym działaniem takich warunków atmosferycznych, jak: wiatr, niskie i wysokie temperatury, promienie słoneczne.

Kolagen rybi

Jego budowa jest prawie identyczna z kolagenem ludzkim. To podobieństwo sprawia, że kolagen szybciej przenika do komórek. To białko fibrylarne nadające tkankom odporność na rozciąganie. Jest głównym włóknistym składnikiem skóry, ścięgien, chrząstki, naczyń krwionośnych, kości i zębów. Kolagen rybi jest w 100% naturalny i łatwy w przyswojeniu dla człowieka.

Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. Ma korzystny wpływ na układ stawowy i tkankę chrzęstną.
Aminokwasy takie jak glicyna i prolina zawarte w kolagenie spełniają ważne zadania np. glicyna wspiera centralny układ nerwowy, ma właściwości antyoksydacyjne, wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Prolina wpływa na syntezę kolagenu i również jest ważnym antyoksydantem.

Biotyna (D-biotyna)

Jest też uważana za witaminę piękności, bardzo istotnie wpływając na prawidłowy stan zdrowia skóry, włosów i paznokci, co wynika z zawartości w składzie cząsteczek siarki. Biotyna nie tylko utrzymuje w dobrej kondycji zdrowotnej skórę, ale i opóźnia siwienie włosów, czy ich utratę związaną z wiekiem.

Związek ten kumuluje bowiem cząsteczki biodostępnej siarki i poprzez krew zasila umiejscowioną w korzeniu macierz włosa, która odpowiada za siłę i elastyczność wiązań siarkowych spajających łodygę włosa.Zostają one wbudowane w powstającą w nowych komórkach masę keratynową, wypełniającą łodygę włosa. Biotyna wpływa też bezpośrednio na metabolizm skóry, w której tkwią włosy, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na stan ich korzeni i tempo wzrostu włosa.

Cynk (glukonian cynku)

Cynk uczestniczy w syntezie białek, hormonów i krwinek czerwonych oraz w prawidłowym funkcjonowaniu skóry i błon śluzowych.
Wpływa na utrzymanie: prawidłowych funkcji poznawczych, zdrowych kości, zachowanie zdrowych włosów, skóry i paznokci, utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Pomaga w prawidłowym widzeniu, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)

Odgrywa ważną regulacyjną rolę w procesach wzrostu i rozwoju komórek i tkanek. Bierze udział m.in. w syntezie fosfolipidów, metabolizmie kwasów nukleinowych, syntezie białek, w procesach krwiotwórczych, powstawania czerwonych i białych krwinek.

Suplement diety "BODY FACTOR BODY REDUCER"

Składniki: L-tyrozyna, żelatyna, ekstrakt z owocu pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium L.) standaryzowany na 6% synefryny, L-karnityna (winian L-karnityny), ekstrakt z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) standaryzowany na 50% EGCG, ekstrakt 4:1 z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum L.) standaryzowany na 95% piperyny, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza).

Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą. Ostrzeżenia: Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować suplementu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Wyprodukowano dla BODY FACTOR Sp. z o.o.

L-tyrozyna

Aminokwas budujący białka mięśniowe. Usuwa zmęczenie fizyczne i psychiczne powstałe na skutek intensywnego wysiłku. Zwiększa zdolność koncentracji, wspomaga pracę mózgu i zwiększa odporność na stres. Dzięki temu składnikowi zapewnisz sobie dodatkową energię i motywację do ćwiczeń.

L-karnityna

Aminokwas o działaniu redukującym tkankę tłuszczową. Uczestniczy w metabolizmie lipidów, jest odpowiedzialna za transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, uczestniczy w przemianie węglowodanów, przeciwdziała zakwasom wynikającym z wysiłku fizycznego.


L-karnityna transportuje wolne kwasy tłuszczowe do centrów energetycznych komórek, jakimi są mitochondria. Tam następuje uwolnienie zmagazynowanej w nich energii. Efektywne utlenianie wolnych kwasów tłuszczowych gwarantuje, iż nie będą one ponownie zmagazynowane w formie trójglicerydów. Ma także działanie przeciwutleniające (działanie przeciwnowotworowe) oraz zdolność chelatowania (usuwania m.in ołowiu, kadmu z organizmu).

Ekstrakt z herbaty chińskiej

Posiada silne właściwości antyoksydacyjne, przyśpiesza tempo metabolizmu spoczynkowego, spowalnia procesy starzenia i działa energetyzująco na komórki.

Hamuje aktywność enzymów rozkładających polisacharydy i emulgację żółciową, przez co zmniejsza wchłanialność węglowodanów i tłuszczów z pożywienia, hamując wychwyt glukozy w jelitach nasila lipolizę przez hormonozależną lipazę.

Ekstrakt 4:1 z różeńca górskiego

Zwany także arktycznym korzeniem występuje w strefie okołobiegunowej Europy, Azji i Ameryki Północnej. Różeniec ma wpływ na działanie układu nerwowego, zwiększa odporność na stres i jego łagodzenie. Substancje aktywne różeńca wspomagają również pracę mózgu, w szczególności mają korzystny wpływ na koncentrację, procesy uczenia się i zapamiętywania.

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy standaryzowany na 6% synefryny

Synefryna znajduje się niedojrzałych owocach gorzkiej pomarańczy. Substancja ta zmniejsza apetyt, zwiększa tempo przemiany materii oraz zwiększa aktywność psychiczną oraz fizyczną.Synefryna wykazuje wielokierunkowe działanie korzystnie wpływające na proces odchudzania. Posiada właściwości detoksykacyjne i oczyszczające.

Ekstrakt z pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny

Piperyna, podobnie jak kapsaicyna z pieprzu cayenne, nasila tzw. termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła, podczas którego organizm spala kalorie, by się ogrzać. Piperyna jest w stanie działać hamująco na lipogenezę, czyli proces prowadzący do powstania nowych komórek tłuszczowych. Ponadto, piperyna działa moczopędnie, wzmaga uczucie sytości oraz wspomaga trawienie, co nie pozostaje bez znaczenia dla procesu utraty wagi.

Witamina B6​

Witamina B6, czyli pirydoksyna, wpływa na prawidłowe działanie układu nerwowego, wspiera działanie układu odpornościowego i pracę serca.


Bierze udział w metabolizmie aminokwasów i procesie tworzenia czerwonych krwinek. Bierze udział w wielu niezbędnych dla zdrowia organizmu procesach. Uczestniczy w syntezie białek, produkcji hormonów, enzymów i hemoglobiny. Wytwarza przekaźniki takie jak serotonina.

Collagen - Zawartość składników aktywnych w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję – 1 kapsułkę

Składniki Zawartość w 1 kaps. % Referencyjnych Wartości Spożycia
Kolagen rybi
100 mg
-
Witamina C
80 mg
100
Ekstrakt z liści pokrzywy,
50 mg
-
w tym krzemionka
0,5 mg
-
Koenzym Q10
50 mg
-
Kwas hialuronowy
25 mg
-
Witamina E
12 mg
100
Ekstrakt z części naziemnych bambusa,
10 mg
-
w tym krzemionka
7 mg
-
Cynk
10 mg
100
Witamina A
800 µg
100
Kwas foliowy
200 µg
100
Biotyna
50 µg
100

Body Reducer - Zawartość składników aktywnych w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję – 1 kapsułkę

Składniki Zawartość w 1 kaps. % Referencyjnych Wartości Spożycia
L-tyrozyna
100 mg
-
Ekstrakt z pomarańczy gorzkiej,
83,34 mg
-
w tym synefryna
5 mg
-
w tym L-karnityna
50 mg
-
Ekstrakt z herbaty chińskiej,
50 mg
-
w tym EGCG
25 mg
-
Ekstrakt 4:1 z różeńca górskiego
50 mg
-
Ekstrakt z pieprzu czarnego,
5,27 mg
-
w tym piperyna
5 mg
-
Witamina B6
1,4 mg
100

Uzyskaj dostęp do ukrytych rabatów!